ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ເປົ້າໝາຍລວມຂອງ ASTRA ແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຮັບປະກັນແຫຼ່ງທຶນເພີ່ມເຕີມເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າໃນຂົງເຂດ ICT ແລະ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລສີ່ແຫ່ງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຈາກປະເທດລາວ ແລະ ໄທ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນປະເທດລາວ ແລະ ໄທ ໂດຍການເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຜ່ານການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂປຣແກຣມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜ່ານການສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທີ່ທັນສະໄໝແກ່ລູກຄ້າເອກະຊົນ.

ໃນແນວທາງປະຕິບັດ, ຈະມີການສ້າງຕັ້ງ ສູນການຄົ້ນຄວ້າ & ພັດທະນານະວັດຕະກໍາ ຂຶ້ນ 4 ແຫ່ງ (ຫນຶ່ງໃນແຕ່ລະວິທະຍາໄລຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ) ເພື່ອຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.

about

ASTRA ໃນໄລຍະເວລາ 36 ເດືອນ ຈະມີການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງນີ້:

  • ດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງ​ເລິກເຊິ່ງ ​ແລະ ລົງພາກ​ສະໜາມຕົວຈິງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການສະເພາະຂອງ​ການປົກຄອງ, ຮູບແບບ​ການ​ເງິນ ​ແລະ ​ໂອກາດ​ການ​ລະດົມໃນ​ຂົງ​ເຂດ ICT ​ແລະ ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ​ໃນ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ປະເທດລາວ ​ແລະ ​ໄທ.
  • ພັດທະນາ ແລະ ວາງແຜນໂປຣແກຣມການເຝິກອົບຮົມແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ HEIs ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າມີຄວາມພ້ອມທາງດ້ານຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການລະດົມທຶນ. ຈັດ​ຕັ້ງ​ໂປຣແກຣມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່, ​ໂດຍ​ຈະ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ຖ່າຍ​ທອດ​ຄວາມ​ຮູ້ ​ແລະ ຄວາມ​ຊຳນານ​ຈາກ​ບັນດາ​ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ EU ​ໃຫ້​ແກ່​ຄູ​ເຝິກ​ຂອງ 4 ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ຈາກ​ອາຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້.
  • ສ້າງຕັ້ງສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນານະວັດຕະກຳໃໝ່ 4 ແຫ່ງ (ໜຶ່ງໃນມະຫາວິທະຍາໄລຈາກປະເທດລາວ ແລະ ໄທ), ຮັບປະກັນການດຳເນີນງານແບບຍືນຍົງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ​ໂປຣແກຣມທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ.

ASTRA ໂດຍສັງເຂບ

  • ໂປຣແກຣມ​ເຝິກ​ອົບ​ຮົມ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ປະ​ສົມ​ປະ​ສົມທີ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ ​ແລະ ​ການ​ຮັບ​ທຶນ​. ໂດຍຜ່ານໂປຣແກຣມທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜຸນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ
  • ນັກວິຊາການຈາກ ປະເທດລາວ ແລະ ໄທ ຈໍານວນ 60 ທ່ານ ໄດ້ຜ່ານການເຝິກອົບຮົມ.
  • ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນສູນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະພັດທະນານະວັດຕະກໍາໃໝ່ 4 ແຫ່ງ (2 ແຫ່ງໃນປະເທດລາວ ແລະ 2 ແຫ່ງໃນປະເທດໄທ).