เกี่ยวกับเรา

เป้าหมายโดยรวมของ ASTRA คือการเพิ่มความยั่งยืนทางการเงินและจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการส่งเสริมกิจกรรมการวิจัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมสี่แห่งจากทั้งประเทศลาวและไทย

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศลาวและไทย โดยเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงินผ่านการใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากผู้บริจาคที่เกี่ยวข้อง และโดยการนำเสนอที่ทันสมัย ให้คำปรึกษาบริการสนับสนุนให้กับลูกค้าเอกชน ซึ่งจะมีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนา 4 แห่ง (หนึ่งแห่งในแต่ละมหาวิทยาลัยพันธมิตรที่เข้าร่วม) เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้น

about

ASTRA ในช่วงระยะเวลา 36 เดือนจะ:

  • ดำเนินการวิจัยเชิงลึกทั้งแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิเกี่ยวกับความต้องการเฉพาะของการกำกับดูแล รูปแบบทางการเงิน และโอกาสในการระดมทุนในด้านเทคโนโลยี
  • สารสนเทศ และสังคมศาสตร์ในสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษาของประเทศลาวและประเทศไทย พัฒนาและออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมแบบผสมผสานที่ครอบคลุม เพื่อให้แน่ใจว่าสถาบันการศึกษาระดับอุมศึกษาและพนักงานมีความสามารถ เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ทักษะ และทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดการและดำเนินการตามกลยุทธ์การระดมทุน
  • จัดโครงการสร้างขีดความสามารถขนาดใหญ่ ซึ่งจะเน้นการถ่ายทอดความรู้และความเชี่ยวชาญจากผู้เชี่ยวชาญของสหภาพยุโรปไปยังผู้ฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยทั้งสี่แห่งจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาแห่งใหม่จำนวน 4 แห่ง (หนึ่งแห่งในแต่ละมหาวิทยาลัยจากลาวและไทย) เพื่อรับรองการดำเนินงานอย่างยั่งยืนและการเข้าถึงโครงการที่ได้รับทุนจากผู้บริจาค

ASTRA โดยสังเขป

  • โปรแกรมฝึกอบรมการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเข้าถึงและรับทุน ผ่านโปรแกรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากผู้บริจาค
  • บุคลากรทางวิชาการจากประเทศลาวและไทย จำนวน 60 คนผ่านการอบรม
  • จัดตั้งและดำเนินการดูแลศูนย์นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาแห่งใหม่จำนวนทั้งสิ้น 4 แห่ง (2 แห่งในลาวและ 2 แห่งในไทย)
  • บุคลากรทางวิชาการและบุคลากรมืออาชีพมากกว่า 500 คนเข้าถึงโดยตรงผ่านกิจกรรมการเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัย