พันธมิตร

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

nuol
เกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (NUOL) จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ตามพระราชกฤษฎีกาของนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 50 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2538 เป็นมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบของประเทศ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวก่อตั้งขึ้นโดยการควบรวมสถาบันการศึกษาระดับสูงที่มีอยู่ซึ่งดำเนินการภายใต้กระทรวงต่างๆ ปัจจุบันมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยไปด้วยทั้งสิ้น 13 คณะ 2 สถาบัน 1 ห้องสมุดกลาง 3 ศูนย์, สำนักงาน 11 แห่ง และโรงเรียนหลังสูตรพิเศษหนึ่งแห่งที่อุทิศให้กับนักเรียนที่มีทักษะความสามารถและชนกลุ่มน้อย

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวถูกกำหนดให้เป็นมหาวิทยาลัยแกนกลางที่ครอบคลุมด้วยคุณภาพการฝึกอบรมทางวิชาการระดับสูงที่มีให้ในระดับมาตรฐานระดับภูมิภาคและระดับสากล และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการวิจัยในประเทศลาว

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเปิดสอนหลักสูตรและโปรแกรมวิชาการที่หลากหลาย (6 ปริญญาเอก, 62 ปริญญาโทและ 145 หลักสูตรระดับปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยมีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 1,762 คน (ผู้หญิง 47%) โดยมีนักศึกษา 23,861 คน (ผู้หญิง 48%) มหาวิทยาลัยมีบันทึกมากกว่า 150 ฉบับที่ลงนามในสัญญา MOU และข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบัน หน่วยงาน สมาคม เครือข่าย และองค์กรจากกว่า 30 ประเทศทั่วภูมิภาคและทั่วโลก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

psu
เกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ (ม.อ.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย จุดมุ่งหมายเดิมของมหาวิทยาลัยคือการยกระดับมาตรฐานการศึกษาทั่วไปและสนับสนุนอุตสาหกรรมและการพัฒนาระดับภูมิภาค ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมที่มีชื่อเสียง เป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุม 10 อันดับแรกของประเทศไทยโดยการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds ทั้งยังมีความภาคภูมิใจในผลงานอันโดดเด่นในด้านการสอน การวิจัย การพัฒนาและการบริการแก่ชุมชน มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและได้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณวุฒิและมีความเป็นมืออาชีพสูงอย่างต่อเนื่อง

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมและหลายวิทยาเขต โดยให้บริการและการดำเนินงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย

1) 158 ระดับปริญญาตรี, 1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต, 107 ปริญญาโท, 2 ปริญญาโท – อนุปริญญา และ 53 หลักสูตรปริญญาเอก

2) การวิจัย

3) บริการวิชาการ

4) การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

 

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีพื้นฐานมาจากพัฒนนิยม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนในทุกด้านและเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการเติบโตในสังคมของตน ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือพวกเขาในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติต่อนักเรียนเป็นศูนย์กลางของความสนใจ ความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลาย เช่น การแก้ปัญหา กระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง และการดำเนินการภายในและภายนอกห้องเรียน ถือเป็นพื้นฐานของแนวทาง “การเรียนรู้ที่ยั่งยืน” ของ ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีจุดมุ่งหมายที่จะนำหลักการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้สำเร็จตามคติพจน์ของ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” ความว่า “ให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเอเธนส์

aue
เกี่ยวกับ

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเอเธนส์ (AUEB) เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ และให้การสนับสนุนผ่านการทำงานเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการเผชิญกับความท้าทายทางวิทยาศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต. นอกจากนี้ เป้าหมายโดยรวมของมหาวิทยาลัยคือการเป็นมหาวิทยาลัยสาธารณะแบบอย่างที่ดี ซึ่งทำหน้าที่เป็นชุมชนวิชาการที่โดดเด่นและเหนียวแน่นซึ่งผลิตงานวิจัยและการศึกษาคุณภาพสูง และมีสถานะที่แข็งแกร่งในด้านวิชาการระดับนานาชาติ ในหลักสูตรที่คู่ควรแก่อัตลักษณ์ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเอเธนส์มุ่งสู่ความสำเร็จของเป้าหมายใหม่ที่สอดคล้องกับความท้าทายของการทำให้เป็นสากลของการศึกษา นวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนการพัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคม การสร้างความเข้มแข็ง ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน ผู้สำเร็จการศึกษา และตลาดแรงงาน และการรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสังคม พันธกิจของมหาวิทยาลัยคือการผลิตและเผยแพร่ความรู้ในด้านต่างๆ ที่ให้บริการเศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตลอดจนมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาพลเมืองที่รับผิดชอบซึ่งมีความสามารถในการคิดค้น มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศในวงกว้าง

 

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเอเธนส์เป็นผู้นำในสถาบันอุดมศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจของประเทศกรีซ โดยพิจารณาจากคุณภาพและความเป็นเลิศของนักศึกษาและคณาจารย์ คุณภาพและช่วงของโปรแกรมการศึกษาที่เปิดสอน ตลอดจนกิจกรรมการวิจัยที่มีผลกระทบสูง นอกเหนือจากความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจแห่งเอเธนส์ได้ให้ความสำคัญและทุ่มเทอย่างมากในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและนวัตกรรมภายในชุมชนวิชาการในวงกว้าง

 

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจแห่งเอเธนส์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศกรีซที่เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ ในโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาตรีในปี 2546 ในขณะที่ปัจจุบันมีนักศึกษาหลายร้อยคนทุกปีเข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงรุกที่ทันสมัย ​​เช่น กรณีศึกษา เกมจำลองธุรกิจ การแข่งขันแผนธุรกิจ เป็นต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ในภาควิชาวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน “ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

cmu
เกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ (มช.) ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2507 ภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และในฐานะมหาวิทยาลัยระดับจังหวัดแห่งแรกของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการจัดหาศูนย์วิชาการและอาชีวศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ สร้างการถ่ายทอดงานวิจัยหลายแง่มุม และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนแห่งชาติ สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทย มช. เป็นสถานที่รวบรวม ศึกษา วิจัย และถ่ายทอดความรู้ตามอิสระทางวิชาการโดยยึดหลักคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการ ประยุกต์และถ่ายทอด ตลอดจนพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและดำเนินการตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ ยึดมั่นในความจริงและ คุณธรรมสู่ความเป็นเลิศ

Symplexis

symplexis
เกี่ยวกับ

Symplexis เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของประเทศกรีซที่มุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคนผ่านการดำเนินการและมาตรการที่สร้างทักษะ เพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและการมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นที่กลุ่มประชากรที่อ่อนแอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อยโอกาส ภารกิจของ Symplexis คือการยกระดับความสามัคคีทางสังคมผ่านการดำเนินการแบบบูรณาการและกิจกรรมตามโครงการที่มุ่งส่งเสริมการรวมกลุ่มที่ด้อยโอกาสที่เสี่ยงต่อการถูกกีดกันทางสังคม ทั้งยังส่งเสริมและปกป้องสิทธิของกลุ่มประชากรที่เผชิญกับการเลือกปฏิบัติโดยเน้นที่การให้อำนาจและการสนับสนุนผู้ตกเป็นเหยื่อ การเพิ่มความตระหนักรู้ และการแบ่งปันข้อมูลในทุกระดับ

กิจกรรมของ Symplexis สร้างขึ้นบนแนวทางและการเข่แทรกแซงที่นำโดยผู้ใช้งานจริง โดยอาศัยความเชี่ยวชาญหลัก 4 ด้าน ได้แก่:

  • การรวมตัวทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้ยากไร้สูงสุด ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายที่มุ่งแก้ปัญหาความยากจน ป้องกันการถูกกีดกันทางสังคม และส่งเสริมการรวมกลุ่มที่ด้อยโอกาสอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นที่กลุ่มประเทศที่สามแห่งชาติ
  • การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านกิจกรรมและการเข้าถึงที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มประชากรที่ถูกเลือกปฏิบัติ เช่น ผู้หญิง เด็กและผู้สูงอายุ เหยื่อความรุนแรงและการค้ามนุษย์ กลุ่ม LGBTQI ชาวโรมาและผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง ผู้อพยพ และผู้ขอลี้ภัย/ผู้ลี้ภัย
  • การเพิ่มทักษะ การเสริมสร้างศักยภาพ และการเสริมอำนาจให้กับกลุ่มเสี่ยงภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างเท่าเทียมกันสำหรับทุกคน และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นไปที่บุคคลที่มีทักษะต่ำซึ่งประสบปัญหาในตลาดแรงงาน
  • การพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านการกระทำและโครงการที่ออกแบบมาเพื่อลดความยากจนของเยาวชน ส่งเสริมการคุ้มครองเด็ก และกระตุ้นความครอบคลุมการพัฒนาทางสังคม

มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต

sud
เกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต (SKU) เป็นหนึ่งในห้ามหาวิทยาลัยของรัฐใน สปป.ลาว โดยมีพิธีเปิดและก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 นำโดยนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว

มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขตมีหลักสูตรปริญญาตรี 38 หลักสูตร (หลักสูตรนานาชาติหนึ่งหลักสูตร) ​​และหลักสูตรปริญญาโทสองหลักสูตร

การพัฒนาของมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขตสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสามจังหวัด (สะหวันนะเขต คำม่วน และบอลิคำไซ) และบางส่วนของจังหวัดสระวาน ให้การเข้าถึงการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างเท่าเทียมกันสำหรับทั้งคนในเมืองและในชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อยโอกาสจากชนบทและพื้นที่ห่างไกล

ที่อยู่:

ถ.อุดมสิน บ้านนาเส็ง ไกรสอน พรหมวิหาร เมืองสะหวันนะเขต สปป. ลาว ตู้ป.ณ. 14

โทรศัพท์: + 856 41 253286; โทรสาร:+ 856 41 252 810

อีเมล์: skulaos@gmail.com

เว็บไซต์: https://sku.edu.la/

BK Consult

bk-consult
เกี่ยวกับ

BK Consult เป็นผู้ให้บริการเฉพาะกลุ่ม โดยมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการบริหารโครงการและการส่งมอบบริการในรูปแบบการจัดหาเงินทุน เช่น Leonardo-da-Vinci, ESF Article 6, ERASMUS+ KA2 และ KA3, ERASMUS สำหรับผู้ประกอบการรุ่นเยาว์, EQUAL ตลอดจน INTERREG A และ B ที่มีประสบการณ์ในโครงการ EuropeAid และ World Bank

BK Consult ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้:

  • การศึกษา รวมถึงการออกแบบและการส่งมอบหลักสูตรการฝึกอบรม โดยใช้วิธีการที่ทันสมัย ​​(TNA, DACUM, EU Competence Frameworks, EQAVET, ระบบเครดิตของสหภาพยุโรป, ข้อตกลงการเรียนรู้, การประเมินผ่านการสร้างวงจรป้อนกลับ) และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอัจฉริยะ รวมไปถึงเครื่องมืออื่นๆ เช่น อีเลิร์นนิงผ่านแพลตฟอร์ม MOOC, การใช้เทคนิคในรูปแบบของเกม, การศึกษาจากประสบการณ์
  • การจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกผ่านการสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ หรือผ่านการยกระดับทักษะและการพัฒนาทักษะของพนักงานและผู้ว่างงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามความต้องการที่แท้จริงของตลาด พื้นที่ให้บริการครอบคลุมการออกแบบและการดำเนินการตามการวิเคราะห์ความต้องการของตลาด การดำเนินการศึกษาตามรอย ALMP หรือ ”ชุดนโยบายการตลาดแรงงานเชิงกระตุ้น” การแนะนำ WBL หรือ “การเรียนรู้จากการทำงาน” และแผนการฝึกงานในระดับสาขาหรือระดับประเทศ
  • ความคลบคลุมทางสังคม กำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มเสี่ยง ซึ่งรวมถึงครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้ว่างงานระยะยาว กลุ่มชนกลุ่มน้อย กลุ่ม TCNs (ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย ผู้ขอลี้ภัย) และการแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติทุกประเภท (ตามเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ)

ข้อมูลการติดต่อ:

BK Consult GmbH

Bergstraße 42, 03099 Kolkwitz, ประเทศเยอรมนี

โทรศัพท์: +49 355 48546783

มือถือ: +49 176 45012146

อีเมล์: kruczek@bk-con.eu

เว็บไซต์ bk-con.eu

มหาวิทยาลัยฟลอเรนซ์

uof
เกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยฟลอเรนซ์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของรัฐที่สำคัญที่สุดในอิตาลี ประกอบด้วยแผนกต่างๆ 24 แผนก ซึ่งจัดใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ ชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการศึกษา เป็นศูนย์กลางการวิจัยและการฝึกอบรมระดับสูงที่สำคัญและมีอิทธิพลในอิตาลี โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิจัยภายในกว่า 1,800 คน เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและการบริหารกว่า 1,600 คน ผู้ช่วยวิจัยและนักศึกษาปริญญาเอกกว่า 1,600 คน นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมในหลุกสูตรแบบเข้มข้นของมหาวิทยาลัยในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมไปถึงผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการคัดเลือกและดูแลนักศึกษาต่างชาติและนักวิจัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาควิชารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (DSPS) รวบรวมอาจารย์และนักวิจัยจากสาขารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฟลอเรนซ์

 มหาวิทยาลัยฟลอเรนซ์ได้รับการกำหนดค่าให้เป็นสถาบันที่เป็นศูนย์รวมของสังคมศาสตร์สมัยใหม่มาบรรจบกันทั้งรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ปรัชญาการเมือง ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย และประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ – เน้นการศึกษาสังคมระดับชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปรากฏการณ์ทางสังคมและการเมืองร่วมสมัย วิเคราะห์ในการพึ่งพาอาศัยกัน ในรากเหง้าทางประวัติศาสตร์และในกระบวนการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ผ่านการวิจัยเชิงประจักษ์และเชิงเปรียบเทียบ